REKISTERISELOSTEET

Rekisteriseloste- asiakasrekisteri
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä 1.11.2017


1. Rekisterinpitäjä
Liikuntakeskus Core Oy
Nikintie 1, 90820 KELLO
Anjanmutka 2, 90830 HAUKIPUDAS

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Sanna Halonen
sanna@lkcore.fi
p. 0400-979789

3. Rekisterin nimi
Liikuntakeskus Core Oy:n asiakasrekisteri ja tietosuojaseloste

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään Liikuntakeskus Coren asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Käsittelyn keskeisin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen. Tähän liittyvät esim. laskutus, maksujen valvonta ja perintä. Lisäksi asiakasrekisterin tietoja käytetään kulunvalvontaan, kirjautumisnäytölle ja ajanvarausjärjestelmään. Asiakasrekisterin tietoja käytetään myös yhteydenpitoon ja asiakasviestintään. Tähän liittyvät esim. asiakkuuden hoito, tuntimuutosilmoitukset, kilpailujen järjestäminen, tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja tilausten, peruutusten, palautusten sekä reklamaatioiden hoitaminen. Rekisterin tietoja käytetään Liikuntakeskus Coren asiakaspostin ( mm. paperisen, sähköisen, mobiilin) lähettämiseen ja markkinointiviestintään ellei asiakas ole erikseen kieltänyt tällaista tietojen käyttöä.
* Liikuntakeskus Core käyttää uutiskirjeviestinnässä ulkopuolista sähköpostipalvelua, jonka tietokantaan asiakasrekisterin tiedot siirtyvät viestin lähetystä varten.
* Liikuntakeskus Core käyttää kotisivuillaan ulkopuolista web-palvelua, jonka tietokantaan tallentuu asiakkaan tunnistetietoja hänen täyttäessään esim. lomakkeita.
* Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Kielto tulee osoittaa asiakaspalveluun, jossa asiakkaalle asetetaan valinta: ei sms, ei s-postia tai ei postia. Uutiskirjeen asiakas voi peruuttaa myös itse. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen. Tähän liittyvät esim. tilastointi, asiakastyytyväisyyden seuranta ja kehittäminen, palveluiden ja tuotteiden laadun tarkkailu ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. Liikuntakeskus Coren sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram ja YouTube ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. Liikuntakeskus Core Oy ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Nimi
• Osoite tai muu annettu osoitetieto
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Syntymäaika, henkilötunnus
• Sukupuoli
• Tunnistetietoja, esim. asiakasnumero, kulkukortin numero, web-varaustunnukset, kuva
• Asiakasryhmä, esim. yritysasiakas, e-laskuasiakas
• Sopimustiedot, esim. jäsenyys, 10x kortti
• E-laskusopimustiedot, esim. pankkitiedot
• Osto ja maksuhistoria
• Palveluiden käyttöhistoria
• Suoramarkkinointikielto
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään eri tavoin, esimerkiksi jäsensopimuslomakkeesta, sähköpostista tai verkkokaupasta. Tietoja voidaan myös kerätä, täydentää tai tarkastaa muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Tietoja päivitetään tarvittaessa. On huomioitavaa, että käytettäessä Liikuntakeskus Coren verkkopalveluita, mobiilisovelluksia tai muuta teknologiaa on mahdollista että tietoja - kuten ip - osoite - tallentuu tunnistetiedoksi.

7. Rekisterin sisäinen käyttö
Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

8. Tietojen luovutus
Rekisterin tiedot sijaitsevat Suomessa Liikuntakeskus Coressa sekä sen käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. osoitetiedot omaa markkinoinnin tuotantoa ja/tai postitusta varten), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Niihin voi kohdistua tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia, joita suorittaa yrityksen tietotekniikkakumppani. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Ulkopuolisia yhteyksiä suojataan palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Muutoin rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä.
Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään tämän rekisteriselosteen kuvauksen mukaisesti. Rekisteriseloste on nähtävissä Liikuntakeskus Coren aulassa sekä verkkosivuilla www.lkcore.fi

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön ja hänellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

12. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa tai muuta markkinointia varten.

13. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen
Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta ja Liikuntakeskus Coren tietojen säilyttämistä koskevien ohjeiden mukaan, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Henkilötietoja ei arkistoida.


Rekisteriseloste- tallentava videovalvonta
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §
Laatimispäivämäärä 1.11.2017

1. Rekisterinpitäjä
Liikuntakeskus Core Oy
Nikintie 1, 90820 KELLO
Anjanmutka 2, 90830 HAUKIPUDAS

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Sanna Halonen
sanna@lkcore.fi
p. 0400-979789

3. Rekisterin nimi
Liikuntakeskus Core Oy:n tallentava videovalvonta ja tietosuojaseloste

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään Liikuntakeskus Coren asiakkuuteen liittyvissä asioissa. Käsittelyn keskeisin tarkoitus on kulunvalvonta, omaisuuden suojaaminen, rikosten ennaltaehkäisy ja tapahtuneen väärinkäsityksen tms. (esim. omaisuuden vaihtuminen) tai rikoksen selvittäminen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Videovalvontajärjestelmään tallennetut kameroiden kuvaamat kuva-aineistot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7. Rekisterin sisäinen käyttö
Rekisteri on yrityksen nimettyjen henkilöiden käytössä. Asiakastiedot poistetaan rekisteristä säännöllisin väliajoin.

8. Tietojen luovutus
Rekisterin tiedot sijaitsevat Suomessa Liikuntakeskus Coressa sekä sen käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. omaisuuden vaihtuminen), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Niihin voi kohdistua tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia, joita suorittaa yrityksen tietotekniikkakumppani. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Ulkopuolisia yhteyksiä suojataan palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Muutoin rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä.
Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään tämän rekisteriselosteen kuvauksen mukaisesti. Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla olevilla "TALLENTAVA VIDEOVALVONTA" - kylteillä. Rekisteriseloste on nähtävissä pyynnöstä.

11. Tarkastusoikeus
Henkilö voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoa (videot ja kuvat) hänestä on rekisteriin talletettu.

12. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen
Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta ja Liikuntakeskus Coren tietojen säilyttämistä koskevien ohjeiden mukaan, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu. Henkilötietoja ei arkistoida.

Rekisteriseloste- Videot ja valokuvat
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §
Laatimispäivämäärä 1.11.2017

1. Rekisterinpitäjä
Liikuntakeskus Core Oy
Nikintie 1, 90820 KELLO
Anjanmutka 2, 90830 HAUKIPUDAS

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Sanna Halonen
sanna@lkcore.fi
p. 0400-979789

3. Rekisterin nimi
Liikuntakeskus Core Oy:n videot ja valokuvat

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Video- ja valokuvarekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään mm. Liikuntakeskus Coren kotisivujen, sosiaalisen median sekä lehtimainosten julkaisuissa sekä markkinoinnissa. Käsittelyn keskeisin tarkoitus on tallentaa videoin ja valokuvin toimintaa ja tapahtumia Coressa. Liikuntakeskus Core ei julkaise videoita tai kuvia ilman, että se tiedottaa kuvauksesta ennakkoon näkyvästi (mahdollisuus jättäytyä pois kuvista) tai pyytää luvan ryhmältä tai yksilöltä.

5. Rekisterin sisältö
• Suojattuun tietokantaan tallennetut video- ja kuva-aineistot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7. Rekisterin sisäinen käyttö
Rekisteri on yrityksen nimettyjen henkilöiden käytössä.

8. Tietojen luovutus
Rekisterin tiedot sijaitsevat Suomessa Liikuntakeskus Coressa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. julkaisu sosiaalisessa mediassa), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet sijaitsevat Liikuntakeskus Coressa. Niihin voi kohdistua tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia, joita suorittaa yrityksen tietotekniikkakumppani. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Ulkopuolisia yhteyksiä suojataan palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Muutoin rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä.
Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään tämän rekisteriselosteen kuvauksen mukaisesti. Julkaistavasta kuvauksesta informoidaan ennakkoon, tai vaihtoehtoisesti kysytään ryhmältä tai yksilöltä lupa julkaisuun. Rekisteriseloste on nähtävissä pyynnöstä.

11. Tarkastusoikeus
Henkilö voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoa (videot ja kuvat) hänestä on rekisteriin talletettu.

12. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen
Säilytämme henkilötietoja video- ja kuvamuodossa niitä arkistoiden. Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää niiden videoiden tai kuvien poistamista, joissa hän esiintyy.

Rekisteriseloste- valmennusrekisteri
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä 1.5.2018


1. Rekisterinpitäjä
Liikuntakeskus Core Oy / valmentajat
Nikintie 1, 90820 KELLO
Anjanmutka 2, 90830 HAUKIPUDAS

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Sanna Halonen
sanna@lkcore.fi
p. 0400-979789

3. Rekisterin nimi
Liikuntakeskus Core Oy:n valmennusrekisteri ja tietosuojaseloste

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Valmennusrekisteri on valmentajan ylläpitämä tietue, jonka sisältämiä henkilötietoja käsitellään Liikuntakeskus Coren valmennusasiakkuuteen liittyvissä asioissa. Käsittelyn keskeisin tarkoitus on asiakkuuden hoitaminen, yhteydenpito ja muu asiakasviestintä. Tähän liittyvät esim. terveystiedot sekä tiedot asiakkaan elämäntavoista. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen. Tähän liittyvät esim. tilastointi, asiakastyytyväisyyden seuranta ja kehittäminen, palveluiden ja tuotteiden laadun tarkkailu ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.
* Liikuntakeskus Core käyttää kotisivuillaan ulkopuolista web-palvelua, jonka tietokantaan tallentuu asiakkaan tunnistetietoja hänen täyttäessään valmennuslomakkeita (esim. esitietolomake)
* Liikuntakeskus Core käyttää kuntotestien toteutuksessa (esim. polkupyöräergometritesti) ulkopuolisia valmennusohjelmapalveluita, jonka tietokantaan tallentuvat laaditut ohjelmat/testit/tulokset asiakkaan nimellä.
* Liikuntakeskus Core käyttää ohjelmien suunnittelussa (esim. kuntosaliohjelma) ulkopuolisia valmennusohjelmapalveluita, joiden tietokantaan tallentuvat laaditut ohjelmat asiakkaan nimellä

Liikuntakeskus Coren sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram ja YouTube ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. Liikuntakeskus Core Oy ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Nimi
• Osoite tai muu annettu osoitetieto
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Syntymäaika
• Sukupuoli
• Tunnistetietoja, esim. asiakasnumero, kuva
• Terveystietoja, esim. pituus, paino, sairaudet, lääkitys, liikuntasuoritetietoja, kuntotestaustuloksia
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät muut tiedot
• Asiakkaalle laadittuja suunnitelmia, esim. viikko- ohjelmia tai ruokavalioita

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään eri tavoin, esimerkiksi esitietolomakkeesta, sähköpostista tai verkkokaupasta. Tietoja voidaan myös kerätä, täydentää tai tarkastaa muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Tietoja päivitetään tarvittaessa. On huomioitavaa, että käytettäessä Liikuntakeskus Coren verkkopalveluita, mobiilisovelluksia tai muuta teknologiaa on mahdollista että tietoja - kuten ip - osoite - tallentuu tunnistetiedoksi.

7. Rekisterin sisäinen käyttö
Rekisteri on valmentajan käytössä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

8. Tietojen luovutus
Rekisterin tiedot sijaitsevat Suomessa Liikuntakeskus Coressa sekä sen käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. osoitetiedot omaa postitusta varten), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Niihin voi kohdistua tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia, joita suorittaa yrityksen tietotekniikkakumppani. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Ulkopuolisia yhteyksiä suojataan palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Muutoin rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä.
Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään tämän rekisteriselosteen kuvauksen mukaisesti. Rekisteriseloste on nähtävissä Liikuntakeskus Coressa pyydettäessä.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön ja hänellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

12. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa tai muuta markkinointia varten.

13. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen
Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta ja Liikuntakeskus Coren tietojen säilyttämistä koskevien ohjeiden mukaan, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Henkilötietoja ei arkistoida.